sobota
23.09.2023
Dnes:  Zdenka
Zajtra: Luboš/Lubor
LO img

Aktuality

LO img
LO img
26.08.2022 Bola pridaná faktúra 106
28.07.2022 Bola pridaná faktúra 105
14.06.2022 Bola pridaná faktúra 104
19.05.2022 Bola pridaná faktúra 103
13.04.2022 Bola pridaná faktúra 102
14.03.2022 Bola pridaná faktúra 101
14.02.2022 Bola pridaná faktúra 100
20.01.2022 Bola pridaná faktúra 99
LO img
LO img

Úvod

LO img
LO img
Vitajte na oficiálnej stránke obce Čukalovce.
LO img
LO img

Poskytnutie dotácie

LO img
LO img

Prešovský samosprávny kraj

nám poskytol dotáciu 1500 €

na projekt: Vybavenie obecnej posilňovne

prostredníctvom  Výzvy poslancov PSK 2022

 

LO img
Administrátor dňa 06.12.2022
LO img

zoznam zaregistrovaných kandidátov

LO img
LO img

LO img
Administrátor dňa 24.10.2022
LO img

zverejnenie emailovej adresy

LO img
LO img

emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: obeccukalovce@azet.sk

LO img
Administrátor dňa 09.08.2022
LO img

výpočet vytriedenia odpadu

LO img
LO img

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2021 v obci bola 31,92 %

LO img
Administrátor dňa 17.03.2022
LO img

Voľba hlavného kontrolóra

LO img
LO img

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

 Obce Čukalovce

 

Obecné zastupiteľstvo v Čukalovciach svojim uznesením č. 16 zo dňa 15.12.2021 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra Obce Čukalovce na deň 28.2.2022

Obecné zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou.

2. náležitosti prihlášky :

 • meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko,
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
 • profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve.

3. ďalšie predpoklady :

 • najmenej 5 rokov praxe vo verejnej, alebo štátnej správe a prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
 • znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
 • užívateľské ovládanie počítača,
 • občianska a morálna bezúhonnosť.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Čukalovce zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Obec Čukalovce, 067 35 najneskôr 14 dní pred voľbou .

V prípade osobného doručenia ju odovzdá v podateľni obecného úradu Čukalovce.

Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Deň nástupu do zamestnania : 1. marec 2022

 1. Posúdenie podaných  prihlášok zabezpečí osobitná komisia, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.
 2. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom  kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorí získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
 3. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov OZ.
 4. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzavrie pracovnú zmluvu najneskôr deň po zvolení do funkcie hlavného kontrolóra.
 5. Pracovný pomer bude uzavretý na rozsah 8 hodín mesačne

 

 

 

V Čukalovciach dňa 17.1.2022                                                                                            .  

                                                                                                        .....................................

                                                                                                                starosta obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

LO img
Administrátor dňa 17.01.2022
LO img

pozvánka na valné zhromaždenie

LO img
LO img

URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ HRUN P.S. ČUKALOVCE

 

 

 

 

 

VEC:POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

 

Výbor urbárskej spoločnosti Hrun p.s.ČUKALOVCE Vás týmto pozýva na zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 23.06.2019 o 13.30 hod. v kultúrnom dome v Čukalovciach.

Poučenie:

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť osobne, máte možnosť zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.

 

Program rokovania riadneho valného zhromaždenia:

  1.Prezentácia členov od 13.00 do 13.30 hod.

  2.Otvorenie

  3.Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

  4.Schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov

  5.Správa o činnosti US za rok 2018

  6.Správa dozornej rady za rok 2018

  7.Správa mandátovej komisie

  8.Voľba výboru

  9.Voľba dozornej rady

10.Schválenie ročnej účtovnej závierky

11.Diskusia

12.Návrh na uznesenie

13.Záver

 

 

 

 

V Čukalovciach dňa 14.05.2019                      ..........................................

                                                                                 Ján Jankaj

                                                                           Predseda US Hrun    

 

 

 

 

LO img
Administrátor dňa 22.05.2019
LO img

predaj v3s

LO img
LO img
Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže
Obec Čukalovce
v y h l a s u j e
v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na predaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce
I.
PREDMET
obchodnej verejnej súťaže
P:č Názov Min.cena Miesto uloženia
1. PV3S typ M2 valník 4 600 € Čukalovce 59
Vozidlo je predávané s Technickým preukazom v stave, v akom sa nachádza.
Dátum a čas vykonania fyzickej ohliadky predmetu obchodnej verejnej súťaže :
každý záujemca individuálne po dohode so starostom obce .
II.
PODMIENKY
obchodnej verejnej súťaže
1.Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu:
Obecný úrad Čukalovce, 067 35 najneskôr do 14.12.2015.do 15,00 hod. v zapečatenej obálke
s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“
2. Súťaž sa začína dňom 30.11.2015.
3. Forma podávania návrhov je písomná.
4. Súťaž končí dňa :14.12.2015
5. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky na zasadnutí komisie menovanej starostom
obce Čukalovce a následne predkladateľom ponúk do 3 pracovných dní oznámi výsledok
obchodnej verejnej súťaže.
6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ktoré budú
vyhlasovateľom komisionálne vyhodnotené ako nevýhodné, súťaž zrušiť, meniť podmienky
súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
7. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
III.
Podmienky k registrácií na účasti verejnej súťaže
Právnické osoby a fyzické osoby- podnikatelia musia so žiadosťou (cenovou ponukou)
predložiť doklady:
- kópiu platného občianskeho preukazu
- úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace, resp. overenú
kópiu živnostenského oprávnenia, telefónny kontakt, IČO a bankové spojenie.
Fyzické osoby musia so žiadosťou(cenovou ponukou) predložiť :
- kópiu občianskeho preukazu
- telefónny kontakt
IV.
PODMIENKY
predaja
Odpredaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou a uchádzačom
ktorý:
- ponúkne najvyššiu cenu za komoditu, ktorá je predmetom ponukového konania.
- pri podpísaní kúpnej zmluvy kupujúci zloží zábezpeku kúpnej ceny v plnej výške.
- má vyrovnané záväzky voči obci.
Miesto, dátum a čas otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk:
Obecný úrad Čukalovce dňa 14.12.2015 o 15.10 hod
Bližšie informácie poskytuje:
Ing. Ľuboš Cima
starosta obce
Kontakt: 057 7582820
0911 519 095
LO img
Administrátor dňa 30.11.2015
LO img

obchodno-verejná súťaž

LO img
LO img

Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže

Obec Čukalovce

v y h l a s u j e

v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na predaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce

I.

PREDMET

obchodnej verejnej súťaže

P:č Názov Min.cena Miesto uloženia

1. Skriňový automobil Praga PV3S POKA 3000 € Čukalovce 59

Vozidlo je predávané s Technickým preukazom a so značkami v stave, v akom sa

nachádza.

Dátum a čas vykonania fyzickej ohliadky predmetu obchodnej verejnej súťaže :

každý záujemca individuálne po dohode so starostom obce .

II.

PODMIENKY

obchodnej verejnej súťaže

1.Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu:

Obecný úrad Čukalovce, 067 35 najneskôr do 23.08.2013.do 15,00 hod. v zapečatenej obálke

s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“

2. Súťaž sa začína dňom 19.08.2013.

3. Forma podávania návrhov je písomná.

4. Súťaž končí dňa :23.08.2013

5. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky na zasadnutí komisie menovanej starostom

obce Čukalovce a následne predkladateľom ponúk do 3 pracovných dní oznámi výsledok

obchodnej verejnej súťaže.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ktoré budú

vyhlasovateľom komisionálne vyhodnotené ako nevýhodné, súťaž zrušiť, meniť podmienky

súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

7. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

III.

Podmienky k registrácií na účasti verejnej súťaže

Právnické osoby a fyzické osoby- podnikatelia musia so žiadosťou (cenovou ponukou)

predložiť doklady:

- kópiu platného občianskeho preukazu

- úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace, resp. overenú

kópiu živnostenského oprávnenia, telefónny kontakt, IČO a bankové spojenie.

Fyzické osoby musia so žiadosťou(cenovou ponukou) predložiť :

- kópiu občianskeho preukazu

- telefónny kontakt

IV.

PODMIENKY

predaja

Odpredaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou a uchádzačom

ktorý:

- ponúkne najvyššiu cenu za komoditu, ktorá je predmetom ponukového konania.

- pri podpísaní kúpnej zmluvy kupujúci zloží zábezpeku kúpnej ceny v plnej výške.

- má vyrovnané záväzky voči obci.

Miesto, dátum a čas otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk:

Obecný úrad Čukalovce dňa 23.08.2013 o 16.00 hod

Bližšie informácie poskytuje:

Ing. Ľuboš Cima

starosta obce

Kontakt: 057 7582820

0917 519 095

LO img
Administrátor dňa 19.08.2013
LO img

obchodno-verejná súťaž

LO img
LO img
Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže Obec Čukalovce v y h l a s u j e v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce I. PREDMET obchodnej verejnej súťaže P:č Názov Min.cena Miesto uloženia 1. Skriňový automobil Praga PV3S POKA 3000 € Čukalovce 59 Vozidlo je predávané s Technickým preukazom a so značkami v stave, v akom sa nachádza. Dátum a čas vykonania fyzickej ohliadky predmetu obchodnej verejnej súťaže : každý záujemca individuálne po dohode so starostom obce . II. PODMIENKY obchodnej verejnej súťaže 1.Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu: Obecný úrad Čukalovce, 067 35 najneskôr do 26.07.2013.do 15,00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením: „Obchodná verejná súťaž – neotvárať“ 2. Súťaž sa začína dňom 15.07.2013. 3. Forma podávania návrhov je písomná. 4. Súťaž končí dňa :26.07.2013 5. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky na zasadnutí komisie menovanej starostom obce Čukalovce a následne predkladateľom ponúk do 3 pracovných dní oznámi výsledok obchodnej verejnej súťaže. 6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ktoré budú vyhlasovateľom komisionálne vyhodnotené ako nevýhodné, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. 7. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. III. Podmienky k registrácií na účasti verejnej súťaže Právnické osoby a fyzické osoby- podnikatelia musia so žiadosťou (cenovou ponukou) predložiť doklady: - kópiu platného občianskeho preukazu - úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace, resp. overenú kópiu živnostenského oprávnenia, telefónny kontakt, IČO a bankové spojenie. Fyzické osoby musia so žiadosťou(cenovou ponukou) predložiť : - kópiu občianskeho preukazu - telefónny kontakt IV. PODMIENKY predaja Odpredaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou a uchádzačom ktorý: - ponúkne najvyššiu cenu za komoditu, ktorá je predmetom ponukového konania. - pri podpísaní kúpnej zmluvy kupujúci zloží zábezpeku kúpnej ceny v plnej výške. - má vyrovnané záväzky voči obci. Miesto, dátum a čas otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: Obecný úrad Čukalovce dňa 26.07.2013 o 16.00 hod Bližšie informácie poskytuje: Ing. Ľuboš Cima starosta obce Kontakt: 057 7582820 0917 519 095
LO img
Administrátor dňa 15.07.2013
LO img

obchodná vererejná súťaž

LO img
LO img

Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže

Obec Čukalovce

v y h l a s u j e

v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na predaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce

I.

PREDMET

obchodnej verejnej súťaže

P:č Názov Min.cena Miesto uloženia

1. Skriňový automobil Praga PV3S POKA 4000 € Čukalovce 59

Vozidlo je predávané s Technickým preukazom a so značkami v stave, v akom sa

nachádza.

Dátum a čas vykonania fyzickej ohliadky predmetu obchodnej verejnej súťaže :

každý záujemca individuálne po dohode so starostom obce .

II.

PODMIENKY

obchodnej verejnej súťaže

1.Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu:

Obecný úrad Čukalovce, 067 35 najneskôr do 16.05.2013.do 15,30 hod. v zapečatenej obálke

s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“

2. Súťaž sa začína dňom 02.05.2013.

3. Forma podávania návrhov je písomná.

4. Súťaž končí dňa :16.05.2013

5. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky na zasadnutí komisie menovanej starostom

obce Čukalovce a následne predkladateľom ponúk do 3 pracovných dní oznámi výsledok

obchodnej verejnej súťaže.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ktoré budú

vyhlasovateľom komisionálne vyhodnotené ako nevýhodné, súťaž zrušiť, meniť podmienky

súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

7. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

III.

Podmienky k registrácií na účasti verejnej súťaže

Právnické osoby a fyzické osoby- podnikatelia musia so žiadosťou (cenovou ponukou)

predložiť doklady:

- kópiu platného občianskeho preukazu

- úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace, resp. overenú

kópiu živnostenského oprávnenia, telefónny kontakt, IČO a bankové spojenie.

Fyzické osoby musia so žiadosťou(cenovou ponukou) predložiť :

- kópiu občianskeho preukazu

- telefónny kontakt

IV.

PODMIENKY

predaja

Odpredaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou a uchádzačom

ktorý:

- ponúkne najvyššiu cenu za komoditu, ktorá je predmetom ponukového konania.

- pri podpísaní kúpnej zmluvy kupujúci zloží zábezpeku kúpnej ceny v plnej výške.

- má vyrovnané záväzky voči obci.

Miesto, dátum a čas otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk:

Obecný úrad Čukalovce dňa 17.05.2013 o 16.00 hod

Bližšie informácie poskytuje:

Ing. Ľuboš Cima

starosta obce

Kontakt: 057 7582820

0917 519 095

LO img
Administrátor dňa 02.05.2013
LO img

verejná obchodná súťaž

LO img
LO img

Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže

Obec Čukalovce

v y h l a s u j e

v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na predaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce

I.

PREDMET

obchodnej verejnej súťaže

P:č Názov Min.cena Miesto uloženia

1. Automobilový príves A3S 600 € Čukalovce 59

2. Veľkoobjemový kontajner na odpad 480 € Čukalovce 59

Vozidla sú predávané bez Technických preukazov v stave, v akom sa nachádzajú.

Dátum a čas vykonania fyzickej ohliadky predmetu obchodnej verejnej súťaže :

každý záujemca individuálne po dohode so starostom obce .

II.

PODMIENKY

obchodnej verejnej súťaže

1.Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu:

Obecný úrad Čukalovce, 067 35 najneskôr do 8.06.2012.do 15,00 hod. v zapečatenej obálke s

výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“

2. Súťaž sa začína dňom 28.05.2012.

3. Forma podávania návrhov je písomná.

4. Súťaž končí dňa :08.06.2012

5. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky na zasadnutí komisie menovanej starostom

obce Čukalovce a následne predkladateľom ponúk do 3 pracovných dní oznámi výsledok

obchodnej verejnej súťaže.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ktoré budú

vyhlasovateľom komisionálne vyhodnotené ako nevýhodné, súťaž zrušiť, meniť podmienky

súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

7. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

III.

Podmienky k registrácií na účasti verejnej súťaže

Právnické osoby a fyzické osoby- podnikatelia musia so žiadosťou (cenovou ponukou)

predložiť doklady:

- kópiu platného občianskeho preukazu

- úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace, resp. overenú

kópiu živnostenského oprávnenia, telefónny kontakt, IČO a bankové spojenie.

Fyzické osoby musia so žiadosťou(cenovou ponukou) predložiť :

- kópiu občianskeho preukazu

- telefónny kontakt

IV.

PODMIENKY

predaja

Odpredaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou a uchádzačom

ktorý:

- ponúkne najvyššiu cenu za komoditu, ktorá je predmetom ponukového konania.

- pri podpísaní kúpnej zmluvy kupujúci zloží zábezpeku kúpnej ceny v plnej výške.

- má vyrovnané záväzky voči obci.

Miesto, dátum a čas otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk:

Obecný úrad Čukalovce dňa 08.06.2012 o 15.10 hod

Bližšie informácie poskytuje:

Ing. Ľuboš Cima

starosta obce

Kontakt: 057 7582820

0917 519 095

LO img
Administrátor dňa 28.05.2012
LO img

Verejná obchodná súťaž

LO img
LO img

 

Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže

 

Obec Čukalovce

 

v y h l a s u j e

 

v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 

na predaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce

 

I.

PREDMET

 obchodnej verejnej súťaže

 

 

 

P:č

 Názov  

Min.cena

Miesto uloženia

1.

Automobil skriňový PV3S EPO

 1200 €

Čukalovce 59

2.   

Automobilový príves A3S

   600 €

Čukalovce 59

3.

Veľkoobjemový kontajner na odpad

480 €

Čukalovce 59

 

 

 

 

 

Vozidla sú predávané bez Technických preukazov v stave, v akom sa nachádzajú.  

Dátum a čas vykonania fyzickej ohliadky predmetu obchodnej verejnej súťaže :

každý záujemca individuálne po dohode so starostom obce .

 

 

II.

PODMIENKY

obchodnej verejnej súťaže

1.Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne  na adresu:

Obecný úrad Čukalovce, 067 35 najneskôr do 11.11.2011.do 15,30 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“

2. Súťaž sa začína dňom 25.10.2011.

3. Forma podávania návrhov je písomná.

4. Súťaž končí dňa :11.11.2011

5. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky na zasadnutí komisie menovanej starostom obce Čukalovce a následne predkladateľom ponúk do 3 pracovných dní oznámi výsledok obchodnej verejnej súťaže.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ktoré budú

vyhlasovateľom komisionálne vyhodnotené ako nevýhodné, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

7. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

 

 

 

 

III.

Podmienky k registrácií na účasti verejnej súťaže

 

Právnické osoby a fyzické osoby- podnikatelia musia so žiadosťou (cenovou ponukou) predložiť doklady:

 

- kópiu platného občianskeho preukazu

- úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace, resp. overenú kópiu živnostenského oprávnenia, telefónny kontakt, IČO a bankové spojenie.

 

Fyzické osoby musia so žiadosťou(cenovou ponukou) predložiť :

- kópiu občianskeho preukazu

- telefónny kontakt

 

IV.

PODMIENKY

 predaja

 

Odpredaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou a uchádzačom ktorý:

- ponúkne najvyššiu  cenu za komoditu, ktorá je predmetom ponukového konania.

- pri podpísaní kúpnej zmluvy kupujúci zloží zábezpeku kúpnej ceny v plnej výške.

- má vyrovnané záväzky voči obci.

 

 

 

Miesto, dátum a čas otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk:

 

Obecný úrad Čukalovce dňa 11.11.2011 o 17.10 hod

 

 

 

 

Bližšie informácie poskytuje:

 

                                                                                                                                    Ing. Ľuboš Cima

                                                                                      starosta obce

Kontakt: 057 7582820

               0917 519 095

LO img
Administrátor dňa 24.10.2011
LO img

výpočet vytriedenia odpadu

LO img
LO img

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2022 bola 27,47%

LO img
Administrátor dňa 13.02.2023
×
Meno:
Heslo: