utorok
30.11.2021
Dnes:  Ondrej/Andrej
Zajtra: Edmund
LO img

Aktuality

LO img
LO img
31.08.2021 Bola pridaná zmluva 1
31.12.2019 Bola pridaná faktúra 74
19.11.2019 Bola pridaná faktúra 73
21.10.2019 Bola pridaná faktúra 72
25.09.2019 Bola pridaná faktúra 71
19.08.2019 Bola pridaná faktúra 70
23.07.2019 Bola pridaná faktúra 69
21.06.2019 Bola pridaná faktúra 68
LO img
LO img

Úvod

LO img
LO img
Vitajte na oficiálnej stránke obce Čukalovce.
LO img
LO img

Verejná obchodná súťaž

LO img
LO img

 

Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže

 

Obec Čukalovce

 

v y h l a s u j e

 

v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

 

na predaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce

 

I.

PREDMET

 obchodnej verejnej súťaže

 

 

 

P:č

 Názov  

Min.cena

Miesto uloženia

1.

Automobil skriňový PV3S EPO

 1200 €

Čukalovce 59

2.   

Automobilový príves A3S

   600 €

Čukalovce 59

3.

Veľkoobjemový kontajner na odpad

480 €

Čukalovce 59

 

 

 

 

 

Vozidla sú predávané bez Technických preukazov v stave, v akom sa nachádzajú.  

Dátum a čas vykonania fyzickej ohliadky predmetu obchodnej verejnej súťaže :

každý záujemca individuálne po dohode so starostom obce .

 

 

II.

PODMIENKY

obchodnej verejnej súťaže

1.Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne  na adresu:

Obecný úrad Čukalovce, 067 35 najneskôr do 11.11.2011.do 15,30 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“

2. Súťaž sa začína dňom 25.10.2011.

3. Forma podávania návrhov je písomná.

4. Súťaž končí dňa :11.11.2011

5. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky na zasadnutí komisie menovanej starostom obce Čukalovce a následne predkladateľom ponúk do 3 pracovných dní oznámi výsledok obchodnej verejnej súťaže.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ktoré budú

vyhlasovateľom komisionálne vyhodnotené ako nevýhodné, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

7. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

 

 

 

 

III.

Podmienky k registrácií na účasti verejnej súťaže

 

Právnické osoby a fyzické osoby- podnikatelia musia so žiadosťou (cenovou ponukou) predložiť doklady:

 

- kópiu platného občianskeho preukazu

- úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace, resp. overenú kópiu živnostenského oprávnenia, telefónny kontakt, IČO a bankové spojenie.

 

Fyzické osoby musia so žiadosťou(cenovou ponukou) predložiť :

- kópiu občianskeho preukazu

- telefónny kontakt

 

IV.

PODMIENKY

 predaja

 

Odpredaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou a uchádzačom ktorý:

- ponúkne najvyššiu  cenu za komoditu, ktorá je predmetom ponukového konania.

- pri podpísaní kúpnej zmluvy kupujúci zloží zábezpeku kúpnej ceny v plnej výške.

- má vyrovnané záväzky voči obci.

 

 

 

Miesto, dátum a čas otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk:

 

Obecný úrad Čukalovce dňa 11.11.2011 o 17.10 hod

 

 

 

 

Bližšie informácie poskytuje:

 

                                                                                                                                    Ing. Ľuboš Cima

                                                                                      starosta obce

Kontakt: 057 7582820

               0917 519 095

LO img
Administrátor dňa 24.10.2011
LO img

verejná obchodná súťaž

LO img
LO img

Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže

Obec Čukalovce

v y h l a s u j e

v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na predaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce

I.

PREDMET

obchodnej verejnej súťaže

P:č Názov Min.cena Miesto uloženia

1. Automobilový príves A3S 600 € Čukalovce 59

2. Veľkoobjemový kontajner na odpad 480 € Čukalovce 59

Vozidla sú predávané bez Technických preukazov v stave, v akom sa nachádzajú.

Dátum a čas vykonania fyzickej ohliadky predmetu obchodnej verejnej súťaže :

každý záujemca individuálne po dohode so starostom obce .

II.

PODMIENKY

obchodnej verejnej súťaže

1.Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu:

Obecný úrad Čukalovce, 067 35 najneskôr do 8.06.2012.do 15,00 hod. v zapečatenej obálke s

výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“

2. Súťaž sa začína dňom 28.05.2012.

3. Forma podávania návrhov je písomná.

4. Súťaž končí dňa :08.06.2012

5. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky na zasadnutí komisie menovanej starostom

obce Čukalovce a následne predkladateľom ponúk do 3 pracovných dní oznámi výsledok

obchodnej verejnej súťaže.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ktoré budú

vyhlasovateľom komisionálne vyhodnotené ako nevýhodné, súťaž zrušiť, meniť podmienky

súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

7. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

III.

Podmienky k registrácií na účasti verejnej súťaže

Právnické osoby a fyzické osoby- podnikatelia musia so žiadosťou (cenovou ponukou)

predložiť doklady:

- kópiu platného občianskeho preukazu

- úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace, resp. overenú

kópiu živnostenského oprávnenia, telefónny kontakt, IČO a bankové spojenie.

Fyzické osoby musia so žiadosťou(cenovou ponukou) predložiť :

- kópiu občianskeho preukazu

- telefónny kontakt

IV.

PODMIENKY

predaja

Odpredaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou a uchádzačom

ktorý:

- ponúkne najvyššiu cenu za komoditu, ktorá je predmetom ponukového konania.

- pri podpísaní kúpnej zmluvy kupujúci zloží zábezpeku kúpnej ceny v plnej výške.

- má vyrovnané záväzky voči obci.

Miesto, dátum a čas otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk:

Obecný úrad Čukalovce dňa 08.06.2012 o 15.10 hod

Bližšie informácie poskytuje:

Ing. Ľuboš Cima

starosta obce

Kontakt: 057 7582820

0917 519 095

LO img
Administrátor dňa 28.05.2012
LO img

obchodná vererejná súťaž

LO img
LO img

Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže

Obec Čukalovce

v y h l a s u j e

v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na predaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce

I.

PREDMET

obchodnej verejnej súťaže

P:č Názov Min.cena Miesto uloženia

1. Skriňový automobil Praga PV3S POKA 4000 € Čukalovce 59

Vozidlo je predávané s Technickým preukazom a so značkami v stave, v akom sa

nachádza.

Dátum a čas vykonania fyzickej ohliadky predmetu obchodnej verejnej súťaže :

každý záujemca individuálne po dohode so starostom obce .

II.

PODMIENKY

obchodnej verejnej súťaže

1.Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu:

Obecný úrad Čukalovce, 067 35 najneskôr do 16.05.2013.do 15,30 hod. v zapečatenej obálke

s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“

2. Súťaž sa začína dňom 02.05.2013.

3. Forma podávania návrhov je písomná.

4. Súťaž končí dňa :16.05.2013

5. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky na zasadnutí komisie menovanej starostom

obce Čukalovce a následne predkladateľom ponúk do 3 pracovných dní oznámi výsledok

obchodnej verejnej súťaže.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ktoré budú

vyhlasovateľom komisionálne vyhodnotené ako nevýhodné, súťaž zrušiť, meniť podmienky

súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

7. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

III.

Podmienky k registrácií na účasti verejnej súťaže

Právnické osoby a fyzické osoby- podnikatelia musia so žiadosťou (cenovou ponukou)

predložiť doklady:

- kópiu platného občianskeho preukazu

- úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace, resp. overenú

kópiu živnostenského oprávnenia, telefónny kontakt, IČO a bankové spojenie.

Fyzické osoby musia so žiadosťou(cenovou ponukou) predložiť :

- kópiu občianskeho preukazu

- telefónny kontakt

IV.

PODMIENKY

predaja

Odpredaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou a uchádzačom

ktorý:

- ponúkne najvyššiu cenu za komoditu, ktorá je predmetom ponukového konania.

- pri podpísaní kúpnej zmluvy kupujúci zloží zábezpeku kúpnej ceny v plnej výške.

- má vyrovnané záväzky voči obci.

Miesto, dátum a čas otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk:

Obecný úrad Čukalovce dňa 17.05.2013 o 16.00 hod

Bližšie informácie poskytuje:

Ing. Ľuboš Cima

starosta obce

Kontakt: 057 7582820

0917 519 095

LO img
Administrátor dňa 02.05.2013
LO img

obchodno-verejná súťaž

LO img
LO img
Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže Obec Čukalovce v y h l a s u j e v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce I. PREDMET obchodnej verejnej súťaže P:č Názov Min.cena Miesto uloženia 1. Skriňový automobil Praga PV3S POKA 3000 € Čukalovce 59 Vozidlo je predávané s Technickým preukazom a so značkami v stave, v akom sa nachádza. Dátum a čas vykonania fyzickej ohliadky predmetu obchodnej verejnej súťaže : každý záujemca individuálne po dohode so starostom obce . II. PODMIENKY obchodnej verejnej súťaže 1.Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu: Obecný úrad Čukalovce, 067 35 najneskôr do 26.07.2013.do 15,00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením: „Obchodná verejná súťaž – neotvárať“ 2. Súťaž sa začína dňom 15.07.2013. 3. Forma podávania návrhov je písomná. 4. Súťaž končí dňa :26.07.2013 5. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky na zasadnutí komisie menovanej starostom obce Čukalovce a následne predkladateľom ponúk do 3 pracovných dní oznámi výsledok obchodnej verejnej súťaže. 6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ktoré budú vyhlasovateľom komisionálne vyhodnotené ako nevýhodné, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. 7. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. III. Podmienky k registrácií na účasti verejnej súťaže Právnické osoby a fyzické osoby- podnikatelia musia so žiadosťou (cenovou ponukou) predložiť doklady: - kópiu platného občianskeho preukazu - úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace, resp. overenú kópiu živnostenského oprávnenia, telefónny kontakt, IČO a bankové spojenie. Fyzické osoby musia so žiadosťou(cenovou ponukou) predložiť : - kópiu občianskeho preukazu - telefónny kontakt IV. PODMIENKY predaja Odpredaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou a uchádzačom ktorý: - ponúkne najvyššiu cenu za komoditu, ktorá je predmetom ponukového konania. - pri podpísaní kúpnej zmluvy kupujúci zloží zábezpeku kúpnej ceny v plnej výške. - má vyrovnané záväzky voči obci. Miesto, dátum a čas otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: Obecný úrad Čukalovce dňa 26.07.2013 o 16.00 hod Bližšie informácie poskytuje: Ing. Ľuboš Cima starosta obce Kontakt: 057 7582820 0917 519 095
LO img
Administrátor dňa 15.07.2013
LO img

obchodno-verejná súťaž

LO img
LO img

Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže

Obec Čukalovce

v y h l a s u j e

v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na predaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce

I.

PREDMET

obchodnej verejnej súťaže

P:č Názov Min.cena Miesto uloženia

1. Skriňový automobil Praga PV3S POKA 3000 € Čukalovce 59

Vozidlo je predávané s Technickým preukazom a so značkami v stave, v akom sa

nachádza.

Dátum a čas vykonania fyzickej ohliadky predmetu obchodnej verejnej súťaže :

každý záujemca individuálne po dohode so starostom obce .

II.

PODMIENKY

obchodnej verejnej súťaže

1.Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu:

Obecný úrad Čukalovce, 067 35 najneskôr do 23.08.2013.do 15,00 hod. v zapečatenej obálke

s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“

2. Súťaž sa začína dňom 19.08.2013.

3. Forma podávania návrhov je písomná.

4. Súťaž končí dňa :23.08.2013

5. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky na zasadnutí komisie menovanej starostom

obce Čukalovce a následne predkladateľom ponúk do 3 pracovných dní oznámi výsledok

obchodnej verejnej súťaže.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ktoré budú

vyhlasovateľom komisionálne vyhodnotené ako nevýhodné, súťaž zrušiť, meniť podmienky

súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

7. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

III.

Podmienky k registrácií na účasti verejnej súťaže

Právnické osoby a fyzické osoby- podnikatelia musia so žiadosťou (cenovou ponukou)

predložiť doklady:

- kópiu platného občianskeho preukazu

- úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace, resp. overenú

kópiu živnostenského oprávnenia, telefónny kontakt, IČO a bankové spojenie.

Fyzické osoby musia so žiadosťou(cenovou ponukou) predložiť :

- kópiu občianskeho preukazu

- telefónny kontakt

IV.

PODMIENKY

predaja

Odpredaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou a uchádzačom

ktorý:

- ponúkne najvyššiu cenu za komoditu, ktorá je predmetom ponukového konania.

- pri podpísaní kúpnej zmluvy kupujúci zloží zábezpeku kúpnej ceny v plnej výške.

- má vyrovnané záväzky voči obci.

Miesto, dátum a čas otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk:

Obecný úrad Čukalovce dňa 23.08.2013 o 16.00 hod

Bližšie informácie poskytuje:

Ing. Ľuboš Cima

starosta obce

Kontakt: 057 7582820

0917 519 095

LO img
Administrátor dňa 19.08.2013
LO img

predaj v3s

LO img
LO img
Oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže
Obec Čukalovce
v y h l a s u j e
v zmysle § 281 a ďalších ustanovení Obchodného zákonníka na uzatvorenie kúpnej zmluvy
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na predaj prebytočného majetku vo vlastníctve obce
I.
PREDMET
obchodnej verejnej súťaže
P:č Názov Min.cena Miesto uloženia
1. PV3S typ M2 valník 4 600 € Čukalovce 59
Vozidlo je predávané s Technickým preukazom v stave, v akom sa nachádza.
Dátum a čas vykonania fyzickej ohliadky predmetu obchodnej verejnej súťaže :
každý záujemca individuálne po dohode so starostom obce .
II.
PODMIENKY
obchodnej verejnej súťaže
1.Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu:
Obecný úrad Čukalovce, 067 35 najneskôr do 14.12.2015.do 15,00 hod. v zapečatenej obálke
s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – neotvárať“
2. Súťaž sa začína dňom 30.11.2015.
3. Forma podávania návrhov je písomná.
4. Súťaž končí dňa :14.12.2015
5. Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky na zasadnutí komisie menovanej starostom
obce Čukalovce a následne predkladateľom ponúk do 3 pracovných dní oznámi výsledok
obchodnej verejnej súťaže.
6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ktoré budú
vyhlasovateľom komisionálne vyhodnotené ako nevýhodné, súťaž zrušiť, meniť podmienky
súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
7. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
III.
Podmienky k registrácií na účasti verejnej súťaže
Právnické osoby a fyzické osoby- podnikatelia musia so žiadosťou (cenovou ponukou)
predložiť doklady:
- kópiu platného občianskeho preukazu
- úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace, resp. overenú
kópiu živnostenského oprávnenia, telefónny kontakt, IČO a bankové spojenie.
Fyzické osoby musia so žiadosťou(cenovou ponukou) predložiť :
- kópiu občianskeho preukazu
- telefónny kontakt
IV.
PODMIENKY
predaja
Odpredaj bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou a uchádzačom
ktorý:
- ponúkne najvyššiu cenu za komoditu, ktorá je predmetom ponukového konania.
- pri podpísaní kúpnej zmluvy kupujúci zloží zábezpeku kúpnej ceny v plnej výške.
- má vyrovnané záväzky voči obci.
Miesto, dátum a čas otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk:
Obecný úrad Čukalovce dňa 14.12.2015 o 15.10 hod
Bližšie informácie poskytuje:
Ing. Ľuboš Cima
starosta obce
Kontakt: 057 7582820
0911 519 095
LO img
Administrátor dňa 30.11.2015
LO img

pozvánka na valné zhromaždenie

LO img
LO img

URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ HRUN P.S. ČUKALOVCE

 

 

 

 

 

VEC:POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

 

Výbor urbárskej spoločnosti Hrun p.s.ČUKALOVCE Vás týmto pozýva na zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 23.06.2019 o 13.30 hod. v kultúrnom dome v Čukalovciach.

Poučenie:

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť osobne, máte možnosť zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.

 

Program rokovania riadneho valného zhromaždenia:

  1.Prezentácia členov od 13.00 do 13.30 hod.

  2.Otvorenie

  3.Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

  4.Schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov

  5.Správa o činnosti US za rok 2018

  6.Správa dozornej rady za rok 2018

  7.Správa mandátovej komisie

  8.Voľba výboru

  9.Voľba dozornej rady

10.Schválenie ročnej účtovnej závierky

11.Diskusia

12.Návrh na uznesenie

13.Záver

 

 

 

 

V Čukalovciach dňa 14.05.2019                      ..........................................

                                                                                 Ján Jankaj

                                                                           Predseda US Hrun    

 

 

 

 

LO img
Administrátor dňa 22.05.2019
×
Meno:
Heslo: